Monday, August 25, 2014

༢༠༠༨་ལོའི་ལྷ་སའི་ཞི་རྒོལ་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་སྦག་སྦག་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་བོད་མི་མང་པོ་དམར་གསོད་པ་དང་གནས་ཚུལ་རྫུན་སྒྲོག་བྱས་ཡོད་པའི་དཔང་རྟགས།


དམར་གསོད་བཏང་བའི་བོད་མིའི་ཕུང་པར་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ།
དམར་གསོད་བཏང་བའི་བོད་མིའི་ཕུང་པར་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ།
ཉེ་སྔོན་འདི་ག་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ ༢༠༠༨ ལོའི་ཞི་རྒོལ་སྐབས། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཞི་ཧྲན་རོ་ཁང་ནང་བཞག་ཡོད་པའི་འདས་པོ་མི་སྐོར་ཅིག་གི་ཐོ་ གཞུང་དང་། སྐབས་དེར་རྐྱེན་འདས་ཕྱིན་པའི་བོད་མི་བཞིའི་ཕུང་པོ་ལ། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཉེན་རྟོག་ཁང་ཉེས་དོན་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཞིབ་ དཔྱད་འགན་འཛིན་དང་ཁྲིམས་ལུགས་སྨན་པ་ལིས་ཝིན་ཀྲན་(李文展li wan zhan)དང་། འགན་འཛིན་དང་ཁྲིམས་ལུགས་སྨན་པ་ཝང་ཀྲི་ཞའེ་(王志学wang zhi xue)གཉིས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཞིབ་དཔྱད་བྱས་པའི་༼ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཉེན་རྟོག་ཁང་ཉེས་དོན་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ གསལ་འབྱེད་ཡིག་ཆ༽ཞེས་པའི་ནང་ཁུལ་གནང་བའི་ཡིག་ཆ་བཅས་ལག་སོན་བྱུང་བའི་ནང་། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་སྐབས་རྒྱ་དམག་གིས་གསོད་རྨས་རང་བཞིན་ཅན་ གྱི་མཚོན་ཆ་སྤྱད་དེ། ཞི་རྒོལ་བྱུང་ཡུལ་ས་ཆ་སོ་སོར་བོད་མི་མང་པོ་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་པའི་དཔང་རྟགས་ གསལ་བོ་ཡོད་པ་རེད།
 གཅིག གསོད་རྨས་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་མཚོན་ཆ་སྤྱད་མེད་ཅེས་པ་རྫུན་རེད།

Leaked internal document shows China used machine guns to kill Tibetans in March 2008 protest

The Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD) presents an analysis of a secret Chinese document on Tibetans killed by Chinese security forces during the March 2008 protests in Lhasa. The document, obtained recently by TCHRD, was written in Chinese by the Lhasa Public Security Bureau (PSB) based on the autopsy reports prepared on 21 March 2008 by the medical department of Lhasa PSB.
TCHRD has obtained exclusive information that provides irrefutable evidence that Chinese security forces used disproportionate force including live ammunition and machine guns to kill Tibetans during the March 2008 protests in the Tibetan capital of Lhasa. The document obtained by TCHRD contains the list of the names of Tibetans killed by Chinese security forces and whose dead bodies were kept at Lhasa’s Xishan mortuary. The official document also consists of autopsy reports of four Tibetans. Li Wen Zhen and Wang Zhai Shai, both heads of criminal and medical examination department of the Lhasa Public Security Bureau performed the autopsy. [Continue reading]
http://www.tchrd.org/2014/08/leaked-internal-document-shows-china-used-machine-guns-to-kill-tibetans-in-march-2008-protest/

2008 UPRISING IN TIBET CHRONOLOGY AND ANALYSIS

Friday, September 6, 2013

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྒོམ་གྱི་བློ་སྦྱོང་ཚུལ་སྐོར་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

http://www.gyalwarinpoche.com/node/30

སྒོམ་གྱི་ཐོག་ནས་བློ་སྦྱོང་ཚུལ།

http://www.gyalwarinpoche.com/node/30

བྷོལ་ཌར་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ན་རོ་པ་སློབ་གཉེར་ཁང་དང༌། ཌེན་ཝར་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའི་ཆེས་མཐོའི་སློབ་གཉེར་ཁང་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་ སློབ།

༄༅། །སྒོམ་ནི་བསྒོམ་བྱའི་ཡུལ་ལ་བློ་གོམས་འདྲིས་བྱེད་པ་ལ་ཟེར། བློ་དེ་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་གོམས་འདྲིས་བྱེད་ཚུལ་ལ་སྒོམ་གྱི་རིགས་དུ་མ་ཞིག་ཡོད། རིགས་གཅིག་ལ་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་པའམ། ཡང་ན་ཤེས་རབ་སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་བློ་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ངོ་བོར་ བསྐྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདི་ལྟ་བུའི་སྒོམ་ནང་སོ་སོའི་བློ་དེ་སྙིང་རྗེའམ། ཡང་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྐྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། སྙིང་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་ནི་ཡུལ་གང་གི་སྟེང་དུ་སྒོམ་རྒྱག་ས་དེ་མིན་པར། རིམ་པས་གོམས་འདྲིས་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་གང་གི་ངོ་བོར་རང་གི་སེམས་བསྒྱུར་ རྒྱུ་དེ་ཡིན།

Thursday, June 6, 2013

ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་གངས་ལྗོངས་མེ་ལྕེ་ཞེས་པའི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འབྲེལ་བའི་བརྙན་འཕྲིན།
http://www.voatibetan.com/section/fire-in-the-land-of-snow/4126.html

Saturday, February 2, 2013

ཀན་ སུའུ་ཞིང་ཆེན་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་བོད་མི་དྲུག་ལ་རང་ལུས་མེར་ བསྲེགས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།甘肃数人阻挠武警救援自焚人员 被判故意杀人罪

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་བོད་མི་དྲུག་ལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།

甘肃数人阻挠武警救援自焚人员 被判故意杀人罪

时间: 2013-02-01 11:32:56 进入论坛 字体设置131日拍摄的庭审现场。当日,甘肃省夏河县人民法院对被告人完么当知、尕藏加木措、完玛草、拉毛当知故意杀人、被告人斗格加、杨毛吉寻衅滋事一案公开开庭审理并当庭宣判,以故意杀人罪判处被告人完么当知有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,判处被告人尕藏加木措有期徒刑十一年,剥夺政治权利一年,判处被告人完玛草有期徒刑八年,判处被告人拉毛当知有期徒刑七年;以寻衅滋事罪判处被告人斗格加有期徒刑四年,判处被告人杨毛吉有期徒刑三年。夏河县人民法院经审理查明,201210231530分许,夏河县洒乙昂村村民道吉仁青在夏河县扎西奇街欧诺丹增商场附近自焚,

Thursday, January 31, 2013

རྔ་པ་ཁུལ་བོད་མི་གཉིས་ལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐད་ནས་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་འདུག罗让贡求、罗让才让故意杀人案一审宣判 China sentences 2 Tibetans over self-immolation

རྔ་པ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ནས་བོད་མི་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་འདུག  དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ལ་ལོ་གཉིས་ནར་འགྱངས་སྲོག་ཐོག་དང་།  བློ་བཟང་ཚེ་རིང་ལ་ལོ་བཅུའི་དུས་བཀག་བཙོན་བཅུག་བཟོས་འདུགhttp://china.org.cn/china/2013-01/31/content_27848739.htm
http://news.xinhuanet.com/2013-01/31/c_114570198.htm

China sentences 2 Tibetans over self-immolation

Xinhua, January 31, 2013

Adjust font size:

A court in southwest China's Sichuan Province on Thursday convicted two ethnic Tibetans of "intentional homicide" for inciting eight people to self-immolate, three of whom died.
The photo taken on Jan. 26 shows that the 
Intermediate People's Court of the Tibetan-Qiang Autonomous Prefecture 
of Aba gives Lorang Konchok and Lorang Tsering a public trial on the 
charge of intentional homicide. [Photo from Chinanews.com]
The photo taken on Jan. 26 shows that the Intermediate People's Court of the Tibetan-Qiang Autonomous Prefecture of Aba gives Lorang Konchok and Lorang Tsering a public trial on the charge of intentional homicide. [Photo from Chinanews.com]

ངའི་ སྙིང་ཉེ་བའི་ཚ་བོ་དང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་ཚེ་རིང་བཀྲིས་ལགས་ཀྱི་སྐོར་རྩོམ་ཡིག

སྐར་ཁུང་རྩོམ་སྒྲིག་པ། | - 1:10 am | ཞར་བཀོད་།

རྩོམ་ འདིའི་དབྱིན་འགྱུར་ལ་གཟིགས་ན་འདི་རུ་བསྣུན།

ཚེ་རིང་སྐྱིད།
དེ་རིང་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ལ་ཞོགས་ཉལ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་སྐབས། ཁ་པར་གྱི་དྲིལ་བརྡ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གྲགས་སོང་བས། ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ལ་ཡང་ལྟ་ཁོམ་མ་བྱུང་བར་སྐད་ཆ་བཤད་དུས། ཁ་པར་དུ་ངུ་སྒྲ་དང་ཀུ་སྒྲ་འདྲ་མིན་ཞིག་གྲགས་ཀྱིན་འདུག་ལ།

“ང་ཚོ་གངས་རིའི་དཔའ་རྒོད་ཡིན།” ཞེས་བོད་ཀྱི་བཙུན་མ་སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མས་རང་ཉིད་མེ་རུ་བསྲེགས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཁའི་ཞལ་ཆེམས།


http://karkhung.com/?p=1433#more-1433
“ང་ཚོ་གངས་རིའི་དཔའ་རྒོད་ཡིན།” ཞེས་བོད་ཀྱི་བཙུན་མ་སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མས་རང་ཉིད་མེ་རུ་བསྲེགས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཁའི་ཞལ་ཆེམས།

སྐར་ཁུང་རྩོམ་སྒྱུར་ཚོགས་ཆུང་གིས།
རྩོམ་པ་པོ་མེ་ཁྲི སྦི་ལེ་ཁུ།
མ་ རྩོམ་ལ་གཟིགས་ན་འདི་རུ་བསྣུན།
ལྷད་མེད་ཞི་དུལ་གྱི་མཛུམ་མདངས་མངོན་པའི་འདྲ་པར་དེ་ནི་ཁོ་མོར་མཚོན་ན་ཆེས་ མཐའ་མའི་འདྲ་པར་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ལོ་ན་བཅུ་བདུན་ལ་སོན་པའི་བཙུན་མ་ཞིག་གིས་མི་ཚེའི་སྐྱོ་སྡུག་གླེང་ བའི་གཏམ་རྒྱུད་བསྡུས་ཡོད། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པའི་མངོན་འདོད་སྒྲོག་ཕྱིར། ཁོ་མོས་མཇུག་མཐའི་ཁ་ཆེམས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་དག་ལག་ངོས་སུ་བྲིས་ཏེ་རང་ཉིད་མེ་རུ་ བསྒྲོན་ཡོད།

Wednesday, January 30, 2013

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཁོངས་སུ་མཚོ་གཉིས་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་ཞེས་པ་དེ་ད་ ཆ་མཚོ་གཉིས་རྫོང་ཞེས་པར་དངོས་སུ་མིང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་འདུག

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཁོངས་སུ་མཚོ་གཉིས་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་ཞེས་པ་དེ་ད་ཆ་མཚོ་གཉིས་རྫོང་ཞེས་པར་དངོས་སུ་མིང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་འདུག 
http://www.tibet.cn/news/xzxw/szfl/201301/t20130124_1852798.htm

西藏双湖县成立 由那曲地区管辖

作者: 白少波    发布时间: 2013-01-24 14:10:00    来源: 中国新闻网
  西藏自治区第十届人民代表大会第一次会议24日在拉萨开幕。西藏自治区主席白玛赤林在所作的政府工作报告中说,西藏双湖县批准成立。
  双湖位于西藏自治区那曲地区尼玛县,前身是双湖办事处,为1976年新建的行政区域。1993年8月成立双湖特别行政区。据此前公布的文件,西 藏自治区就撤销尼玛县双湖特别区设立双湖县,曾专门请示中国国务院。
  2012年11月15日,国务院作出关于同意西藏自治区设立双湖县的批复。国务院批复的双湖县,将尼玛县的措折罗玛镇、协德乡、雅曲乡、嘎措 乡、措折强玛乡、多玛乡、巴岭乡划归双湖县管辖,以上述7个乡、镇的行政区域为双湖县的行政区域。双湖县人民政府驻多玛乡。双湖县由那曲地区管辖。
  据批复文件要求,上述行政区划调整涉及的各类机构将按照“精简、统一、效能”的原则设置。要严格执行中央关于厉行节约的规定和国家土地管理法规 政策。
  根据2010年出版的《西藏区情》记载,在此次双湖撤区建县之前,西藏自治区共有71个县、1个县级市,1个市辖区。

Thursday, January 24, 2013

<<བོད་ནང་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཐད་དུ་བསམ་ཚུལ་གླེང་བ།>> ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པར་དོན་གྱི་བདག་པོ་ནི་བོད་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོ་ཡིན་པ་དང་། ས་གནས་ས་ཐོག་གི་གནས་ཚུལ་ནི་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་གསལ་ཤོས་ཤེས་ཀྱི་ ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། ཉེ་བའི་ཆར་བོད་མིའི་...འཐབ་རྩོད་ཁྲོད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ངོ་ རྒོལ་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ད་ལྟའི་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་མི་འདོད་ པའི་རྣམ་འགྱུར་མཚོན་པར་བྱ་བཞིན་ཡོད་ལ། གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་འོག་ཏུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བརྗོད་གཞིར་བཞག་ནས་བགྲོ་གླེང་ དང་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཐབས་སུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད། སྟབས་བདེ་པོར་མཚམས་འཇོག་བྱ་རོགས་ཞེས་པ་ནི་ཁ་ནས་བཤད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་། མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་མཁན་ཚོའི་དགོས་འདུན་པ་བདག་སྤྲོད་བྱ་ མཁན་ངོ་མ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ལ་འབོད་བསྐུལ་དང་དྲང་པོའི་བདེན་དཔང་བྱ་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་དག་ནི་བོད་ཀྱི་ ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་སེར་སྐྱ་ལས་སྣེ་ཚོ་ཡིན་པ་སྨྲོས་མེད་རེད། དེ་བས་ཀྱང་རྒྱ༌ནག་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་སྐོར་ལ་འཁྱོག་བཤད་འདྲ་མིན་བྱ་ བཞིན་ཡོད་པ་དང་། བོད་ནང་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་མི་སྣ་དང་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ༌མིན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་མ་ ཟད། ཐ་ན་ཀྲུང་དབྱང་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་སོགས་ནས་རྫུན་གཏམ་ལྷུ་སྒྲིག་སྟེ་རང་ལུས་ མེར་བསྲེགས་ནི་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་བརྒྱུད་བསྐུལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གླེང་ཕྱོགས་ བསྐྲུན་བཞིན་ཡོད་པའི་རྫུན་གཏམ་གྱི་མཐིལ་རྟོལ་རྒྱུ་ནི་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་མི་ སྣ༌ཚོས་བདེན་དཔང་བྱ་ཐུབ་མིན་ལ་རག་ལུས་ཡོད། ཚེ་སྲོག་རྩ་ཆེན་ཡིན་ལ་མི་ཚེ་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ནི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ ཀྱི་འདོད་མོས་གཅིག་མཐུན་རེད། ནམ་ཡིན་ཡང་བྲན་གཡོག་དང་གཉའ་གནོན་ཁོ་ནའི་འོག་ཏུ་སྡོད་འདོད་མེད་པ་དེའང་འགྲོ་ བ་ཡོངས་ཀྱི་འདོད་མོས་གཅིག་མཐུན་རེད། བྱས་ན་བོད་ནང་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་མུ་མཐུད་བཏང་སྟེ་རྒྱ༌ནག་གཞུང་ གི་སྡུག་རྩུབ་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་སྤེལ་མཁན་དེ་དག་གང་འདྲ༌ཞིག་ཡིན་ནམ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཁྱོག་བཤད་བྱེད་བཞིན་པ་ལྟར་རེད་དམ། ཁོང་རྣམ་པའི་དགོས་འདུན་ག་རེ་རེད་དམ། དྲི་བ་དེ་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཐད་དུ་ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ པའི་རྒྱུན་ལས་ནགས་ཚང་ནུས་བློ་ལགས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཞིག་གསུངས་གནང་འདུག་པར་ ཐུགས་སྣང་ཅན་ཚོས་གཟིགས་དཔྱད་ཡོང་བ་ཞུ་་་་་ http://www.bodrigs.com/special/nagtsang/2013-01-15/529.html སྤེལ་དུས། 2013-01-15 17:20:05 ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ། རྩོམ་ པ་པོ། ནགས་ཚང་ནུས་བློ། ཀློག་གྲངས། 209

Monday, January 7, 2013

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྩད་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་དགོས་སྐོར་བཀའ་གནང་འདུགDalai Lama Seeks Probe


སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྩད་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་དགོས་སྐོར་བཀའ་གནང་འདུག http://www.rfa.org/tibetan/sargyur/Dalai-Lama-pushes-for-thorough-investigation-of-Tibet-self-immolation-01072013155756.html Dalai Lama Seeks Probe http://www.rfa.org/english/news/tibet/probe-01072013145302.html

Monday, November 12, 2012

རེབ་གོང་དུ་དེ་རིང་་༢༠༡༢།༡༡།༡༢་ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་་༣།༣༠་ཐོག་སྙིང་དཀར་བཀྲིས་ཞུ་བའི་ན་གཞོན་ཞིག་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་རྗེས་འདས་གྲོངས་སོང་འདུག་ཟེར།

Monday, September 10, 2012

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་གྲོང་ཁྱེར་མི་ལཱན་དང་ལ་དྭགས་བཅས་སུ་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།།


༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨི་ཊ་ལིར་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ ཁུལ་དེའི་བོད་མི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་བདུན་བརྒྱ་བརྒལ་བར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།
       ༄། །དེ་ནས་ངས་འཕྲོས་བཤད་ཕྲན་བུ་བརྗོད་འདོད་བྱུང། སྔ་ལོ་བསྒྱུར་བཅོས་འདི་ ༼སྐུ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་༽ གཏོང་སྐབས་དེ་སྔ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་མིང་ཞིག་འཇགས་ཏེ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ང་ཚོ་མ་སུ་རིར་སླེབས་ནས་ལྷིང་འཇགས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ འགྱུར་འགོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཐུག་པ་དང། དེ་གོང་དུ་གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་ཚོར་མགྲིན་ཚབ་པ་ (Third Person) བརྒྱུད་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ལས་ངོས་ནས་ཁོང་ཚོ་ཐུག་མེད། ༡༩༥༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཡིན་པ་ཡོད། མ་སུ་རི་སྦིར་ལ་ཧའུ་སི་ (Birla House) ང་སྡོད་སའི་མདུན་དེར་ཐང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད། དེའི་སྒང་ལ་ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཐུག་པ་ཡིན། དེ་དུས་གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་ཞིག་གི་དྲི་བའི་ནང་བོད་གཞུང་གང་དུ་ཡོད་ཅེས་སྐད་ ཆ་དྲིས་བྱུང།