Wednesday, April 7, 2010

༸གང་ས་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ 4 ཚེས་ 3།4 ཉིན་གཉིས་རིང་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡུལ་རྒྱ་གར་གནས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཟུར་ཆ་ཞིག༄༅།  སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ 2010  ཟླ་  4  ཚེས་  3།4 སོ་སོེར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡུལ་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་ཧ་རི་རྡི་ཝ་དང་རི་ཤི་གྷི་ཤིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡུལ་གྱི་ཟུར་ཞིག