Saturday, December 19, 2009

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་འཚུག་གཏན་འཁེལ་བ།


བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་འཚུག་གཏན་འཁེལ་བ།
སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་ཕྱི་ལོ་ 2010 ཟླ་ 3 ཚེས་ 8 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ 3 ཚེས་ 20 རེས་གཟའ་སྤེན་པ་བར་ལས་དུས་ཉིན་གྲངས་  11 རིང་བཞུགས་སྒར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་ཁང་དུ་འཚུག་གཏན་འཁེལ་ཡོད་འདུག