Friday, July 17, 2009

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པ།

༄༅། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༨ ཙམ་གྱི་ཐོག་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་རིམ་པ་ཅུང་མཐོ་བའི་ས་ཡོམ་སྐར་ཆ་གསུམ་ཙམ་རིང་བརྒྱབ་ཡོད་ཅིང་། འོན་ཏེ་མི་སྣ་ཤི་རྨས་དང་ཁང་པར་རྒོད་ཆགས་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཐོན་མེད། Earth Day