Thursday, October 8, 2009

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཞུགས་སྒར་དུ་གསུང་ཆོས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གཏན་འཁེལ་བ།

༄༅། བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 15 ནས་ཚེས་ 18 ་བར་ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་ཇི་ལྟར་ཐེ་ཝན་ཆོ་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་དང༌། བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ། ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་འདབང་བཅས་བཀའདྲིན་སྩལ་རྒྱུ་དང༌། ཡང་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཟླ་ 10་ཚེས་ 20་ནས་ ཚེས་ 22་བར་བདེན་བཞིའི་རིང་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཀའ་ཆོས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་འདུག