Monday, August 24, 2009

སུད་སིར་ཚོགས་པའི་བོད་རྒྱ་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལྟ་ཚུལ།

ཉེ་ཆར་སུད་སིར་ཚོགས་པའི་རྒྱ་བོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་འདུའི་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོག་སནས་ཚོར་བ་རྣོན་པོས་དོ་སྣང་བྱ་གི་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ནི་ཤུགས་རྐྱེན་ངེསཅན་ཐེབས་སྲིད་པའི་སྡིངས་ཆ་ཞིག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱ་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་འདུུ་ཚོགས་མུས་སྐབས་དང་ཚོགས་ཚར་རྗེས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་རྩོམ་ཡིག་ཁག་ཅིག་སྤེལ་ཏེ་ཚོགས་འདུ་དེར་དོ་སྣང་ བྱེ་དཔའི་་རྣམ་པ་མངོན་བཞིན་ཡོད་པ་རེད༎གཤམ་གྱི་རྩོམ་ཡིག་དེ་ནི་རྒྱ་རིགས་ཀྲང་ཡུན་གྱིས་ཞེས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་བྲིས་ཏེ་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་གནས་ཐོག་སྤེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་ཆ་ཚང་དཔྱད་གཞིའི་ཆེད་བཀོད་ཡོད་པས་ཐུགས་སྣང་ཅན་་ཚོས་དཔྱད་ཞིབ་ཡོད་པ་ཞུ་།